Hjem/Prosjekter
IMG_0005

VA Sanering Vingnesenga Vest

VA Sanering for Lillehammer Kommune

2020-09-17 Read more...
Hopp

Amlisberget skianlegg

Maskinkraft bygger nytt skianlegg!

2020-06-03 Read more...
2019-12-03-15-03-37_2ace648befc2922b1bfebd9b941abd

Dreneringstiltak Lille Almerud - Brumunddal

Ved Lille Almerud i Brumunddal skal det etableres avskjæringsgrøfter oppstrøms den nye bebyggelsen langs Lillehagvegen. Avskjæringsgrøftene har til hensikt å infiltrere og drenere grunnvann og overvann fra ovenforliggende områder hvor vannmengdene i perioder kan bli store. Avskjæringsgrøftene skal lede overvannet ut i to bekker, henholdsvis nord og sør for boligfeltet i to separate system bestående av infiltrasjonsgrøfter og grøfter for overvannstransport.

2019-12-19 Read more...

Øverkvernenga, Brumunddal

Opparbeidelse av nye boligtomter for Nordbohus - med alt dette innebærer. Legging av private ledninger for vann, overvann og spillvann. 

Oppgradering av eksisterende VA-anlegg i Mausetvegen. Etablering av GS-veg langs Mausetvegen.

2019-11-06 Read more...

Mjøsparken - Skibladnerbrygga

Entreprisen omfatter i hovedsak massehåndtering, betong- og murarbeider samt pelearbeider for ny Skibladnerbrygge.

I tillegg ble det som en del av denne entreprisen etablert VA-grøft ved molo for overløpsledning ut i Mjøsa.

2019-07-31 Read more...

Birkebeinerløypa

Birkebeinerløypa er planfri kryssing med kulvert mellom skiløype og Nordsætervegen mellom Sjusjøen og Nordseter.

I tillegg har det blitt bygget 400m lang turveg med grusdekke langs Nordsætervegen, turvegen er 3m bred og krysser over kulvert.

Vingemurer i naturstein.

 

Byggherre Brøttum Almenning

2019-07-31 Read more...

VVA-Anlegg Kroksjølia

Veg-, vann- og avløps anlegg for Kroksjølia hyttefelt på Sjusjøen. Prosjektet omfatter nyetablering av vann- og avløpsledninger i eksisterende hyttefelt, samt ny-etablering av hyttefelt og fortettingshytter / tomter. Eksisterende hytter i antall 193 stk. og 91 stk. nye hytter. Det skal i tillegg anlegges adkomstveg til nytt hyttefelt og fortettingstomter. Anlegget omfatter også etablering av to pumpestasjoner for spillvann. Hyttefeltet er lokalisert ca. 1 km øst for Storåsen og ligger i hovedsak nord for Birkebeinervegen.

 

Prosjektet ble startet opp November 2018, og skal stå ferdig innen November 2020.

 

Byggherre Pihl AS

2019-07-31 Read more...

Rudshøgda E21, Rudshøgda

VA og veg med tilhørende fortau og belysning for nytt næringsområde på Rudshøgda.

Ca 200m med ny veg, fortau og VA, i tillegg ble det opparbeidet 4 kumgrupper og 8 nye lyspunkter.

Read more...
Web levert av CustomPublish AS